Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

6. výzva - IROP - Bezpečnost dopravy

6. výzva - IROP - Bezpečnost dopravy

Text výzvy - pdf

Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení 

Mapa území MAS

Obecná a specifická pravidla: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

 

Pozvánka na seminář pro žadatele 02.02.2021 v 10 30, v 11 30 a ve 13 00, nutná registrace na mailu maskls@seznam.cz do 26.01.2021 13:00. V registraci uveďte jméno, příjmení a telefonní spojení pro potřeby případného trasování COVID-19. Údaje z registračních mailů budou dne 18.02.2021 smazány. Účastí na akci souhlasí účastník s pořízením fotodokumentace z průběhu akce, s poskytnutím údajů uvedených v presenční listině akce poskytovateli dotace a jím pověřeným osobám, jakož orgánům provádějícím vnější kontrolu, zejména: Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí ČR - Platební a certifikační orgán (PCO), Ministerstvo financí ČR - Auditní orgán (AO), Evropská komise, Evropský účetní dvůr (EÚD), Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), Orgán finanční správy (OFS).

Seznam vybraných a nevybraných žádostí je uveden v protokolu z jednání Programového výboru zde

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET